Obra Pronta

Ouro Preto-MG

Volumetria e Fachadas

fotos: Rafael Carrieiri